за провеждане
на конкурса за българска драматургия "Иван Радоев "

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

•Наградата за българска драматургия на името на големия български драматург и поет Иван Радоев има национален характер и се присъжда след провеждане на конкурс.

•Присъждането на наградата за драматургия цели стимулиране създаването на нови, стойностни драматургични творби и популяризиране постиженията на новата българска драматургия .

•Конкурсът се организира от Община Плевен и Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен, с подкрепата на Министерство на културата.

•Конкурсът е национален и се провежда веднъж на две години .

•Наградата се присъжда около 30 март (рождения ден на Иван Радоев). За целта в Драматично-куклен театър "Иван Радоев" се организира Тържествен спектакъл.

 

 

II . РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА :

1. За организирането и провеждането на конкурса се създава Организационен комитет в състав:

•председател - кмета на гр. Плевен

•секретар - директора на ДКТ "Иван Радоев" - Плевен

•членове: - представител на Министерство на културата; представител на отдел "Култура" при Община Плевен; посочен от наследниците на Иван Радоев представител; театрален специалист, посочен от директора на ДКТ "Иван Радоев" - Плевен; представител от културната общественост на гр. Плевен

2. Организационният комитет :
•обявява конкурса в централния и местен печат, в електронните медии и в БТА

•гласува бюджета на конкурса за съответното му издание и приема отчета за изпълнението му

•по предложение на директора на Драматично-куклен театър "Иван Радоев" определя състава на ръководеното от директора Оперативно бюро за организирането и провеждането на конкурса

•определя състава на Журито от двама театрални критици и един писател - драматург. Членовете на Организационния комитет и на Оперативното бюро не могат да бъдат членове на Журито.

•решава всички въпроси, нерегламентирани в настоящия правилник

3. Конкурсът е явен. В него могат да участват всички нови драматургични творби от български автори (включително и куклени пиеси), непоставяни на професионална сцена до приключването на конкурса, и които не са участвали в други конкурси за драматургия. Конкурсът се обявява през месец декември.  

•Членовете на Организационния комитет, Оперативното бюро и Журито не могат да участват в конкурса.

•Пиесите се изпращат в Драматично - куклен театър " Иван Радоев " (5800, гр . Плевен , ул . " В. Левски" 155, Е - mail: teatur_pleven@abv.bg до 15 февруари на съответната година .

•Текстовете на пиесите се предоставят на членовете на Журито в срок, определен от Организационния комитет (конкретно за всяко издание на конкурса).

•Членовете на Журито четат всички текстове самостоятелно и заседават в гр. Плевен един ден преди връчването на наградите.

•Наградата за драматургия "Иван Радоев" се присъжда за конкретна драматургична творба. Стойността й е 2000 лв .

10. По преценка на Журито могат да бъдат присъдени до две специални награди по 500 лв., едната от които за млад драматург до 40 години, а другата за куклена пиеса. По преценка на Община - Плевен може да се присъди и една награда за плевенски автор в размер на 200 лв .

11. Драматично-куклен театър "Иван Радоев" придобива правата за поставяне на получилата наградата "Иван Радоев" драматургична творба .

12. Средствата за организацията и провеждането на конкурса се осигуряват от Община Плевен, Драматично-куклен театър "Иван Радоев" и от алтернативни източници на финансиране.

•Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на гр. Плевен.

Назад